Hopp til hovedinnhold
Gå til hovednavigasjon

Kartlegging av kognisjon

Undersøkelser tyder på at 30-40 % av personer med idopatisk parkinson kan ha lette kognitive endringer tidlig i sykdomsforløpet. Symptomene kan føre til utfordringer i dagliglivet som handling, planlegging og gjennomføring av måltid.  Dette er ikke alltid så lett å kartlegge. I siste stadiet av sykdommen vil 80 % være rammet av demens. Mange vil ikke kunne opprettholde en tilfredsstillende ernæring selv. Det er ikke alltid lett å oppdage en demens utvikling, da de tidlige symptomene ikke ligner vanlig demens. Ved funksjonssvikt bør det derfor gjøre enkle kognitive tester for å kunne kartlegge.

Klokketest

Screeningtesten brukes til kognitiv utredning og forløpskontroll ved demens, hjerneslag og andre sykdommer som påvirker kognitiv funksjon, og for å vurdere behandlingseffekt, kognitiv egnethet for bilkjøring o.l. Testen kan avdekke svikt både i semantisk hukommelse (kunnskap om hvilke tall som er på en klokke og deres plassering), rom-, retnings- og tidsorienteringsevne, visuell persepsjon, visuell oppmerksomhet (visuell neglekt m.m.) og eksekutiv funksjon (evne til abstrakt tenkning, organisering, planlegging og planmessig utførelse)

Utfør testing en-til-en, uten pårørende til stede. Sørg for at personen ikke kan se på armbåndsur/veggklokke ved utførelse. Personen får ikke rotere testarket ved tallinnsettelse (hold på testarket om nødvendig). Les uthevet tekst høyt, langsomt og tydelig. Gjenta instruksjon ved behov. 1. Legg blyant, viskelær og testarket med ferdig sirkel på bordet. (ha flere testark med ferdig sirkel tilgjengelig). Si: Tenk deg at denne sirkelen forestiller en klokke. Uten å se på en annen klokke, sett inn alle timetallene der de skal være slik som på en vanlig klokke. Gjør det så nøyaktig som mulig. Personen kan på eget initiativ markere senter av sirkelen. Setter personen kun inn noen tall (f.eks. 3, 6, 9, 12), gjenta instruksjon og legg vekt på ordene alle timetallene og vanlig. Små markeringsstreker, der tall skal stå, godtas så lenge alle tall også er med. Presiser ved behov at sektorinndeling ikke er tillatt. Deles på nytt klokken inn i sektorer eller tegnes nok en «stoppeklokke», så notér hvorfor utførelse ikke er godkjent. 2. Etter at personen har satt inn tall på klokken (uavhengig av om enkelte tall er feilplassert, gjentatt og/eller utelatt tross gjentatt instruksjon), si: Tegn nå inn viserne slik at klokken er nøyaktig ti over elleve. Bruk kun klokkeslettet ti over elleve ved testing og retesting. Ved tvil om personen oppfattet klokkeslettet, si: Hva var klokkeslettet? Settes visere feil, si: Hva viser denne klokken nå? Er personen misfornøyd med utførelse, be hem korrigere. Vil hem endre mye, bruk nytt testark. Skår beste forsøk. Notér utførelsesforskjell. Er du i tvil om utførelse er godkjent eller valid/gyldig (ved slurv, lav oppgaveinnsats, «flaks», i grenseområdet godkjent/ikke godkjent o.l.), utfør testen på nytt ark.

MoCA 

Montreal Cognitive Assessment (MoCA) er designet som et raskt screeningsinstrument for lettere kognitive forstyrrelser. Det gir mål på ulike kognitive områder: oppmerksomhet og konsentrasjon, eksekutive funksjoner, hukommelse, språk, visuokonstruktive ferdigheter, abstrakt tenkning, regneferdigheter og orientering. Testen består av 11 oppgaver. Maksimal skåre er 30 poeng, men en skåre på 26 eller over regnes som normalt. Det tar ca. 10 minutter å gjennomføre MoCA.

MMS

Mini mental status (MMS) er en mye brukt test som vurderer flere sider ved kognitiv funksjon. Mange av spørsmålene dekker hukommelse og orientering (for tid og sted). Testen kan være en indikator på utvikling av kognitivsikt, men vil i tidlige stadier med kognitive endringer og demens ikke være et godt nok kartleggingsverktøy. Dette skyldes at eksekutiv funksjon i liten grad vurderes. Testen består av spørsmål og oppgaver. Testen gir en poengskår. Det følger med en veiledning som beskriver grad av kognitive endringer utfra sluttskår.